رفتن به مطلب

1 تصویر

درباره این فایل

جزوه کاملی که انواع میکروسکپ های الکترونی را معرفی میکند. بسیار کاربردی برای دانشجویان و علاقه مندان

فهرست این جزوه 

1 ............................................................................................................. (TEM) ميكروسكوپ الكترون عبوري
3 ..............................................................................................................(SEM) ميكروسكوپ الكترون روبشي
5 ..........................................................................................................(ESEM) ميكروسكوپ الكترون محيطي
7............................................................................................(SPM) ميكروسكوپ پروب روبشي
8........................................................................................(STM) ميكروسكوپ روبشي تونل زني
11.........................................................................................(SCM) ميكروسكوپ خازني روبشي
ميكروسكوپ نيروي اتمي................................................................................................................................. 11
18 .................................................................................................. (EFM) ميكروسكوپ نيروي الكترواستاتيك
18.......................................................................................( SVM) ميكروسكوپ ولتاژي روبشي
19 ................................................................................................. (KPFM) ميكروسكوپ نيروي پروب كلوين
20 ..........................................................................................................(FMM) ميكروسكوپ مدولاسيون نيرو
20 ........................................................................................................(SThM) ميكروسكوپ گرمايي پيمايشي
20 ................................................................................... (SNOM) ميكروسكوپ نوري پيمايشي ميدان نزديك
21 ........................................................................................................( MFM) ميكروسكوپ نيروي مغناطيسي

21
روش هاي مبتني بر امواج الكترومغناطيسي .................................................................................... 21
22 .............................................................................................................................. (XRD) پراش اشعه ايكس
22 ............................................................................................... (NMR) طيف سنجي تشديد مغناطيسي هسته اي
طيف سنجي موزبائر........................................................................................................................................... 23
روش هاي مبتني بر الكترون.......................................................................................................... 23
23 ............................................................................................. (THEED) انكسار الكترون هاي پرانرژي انتقالي
23 .......................................................................................................... (LEED) پراش الكترون هاي كم انرژي
24 ........................................................................................... (RHEED) پراش الكترون هاي پرانرژي انعكاسي
روش هاي تعيين اندازه و سطح ويژه ذرات.................................................................... 24
روش هاي مبتني بر نوترون ........................................................................................................... 24
24 ...............................................................................................(SANS) روش پخش نوترون با زوايه كوچك
روش هاي مبتني بر امواج الكترومغناطيسي .................................................................................... 24
24 ..............................................................................................................( SALS) پخش نور با زاويه كوچك
25 ................................................................................................. (SAXS) پخش اشعه ايكس با زاويه كوچك
25 ...................................................................................................................(PCS) طيف سنجي ارتباط فوتوني
روش هاي مبتني بر جذب سطحي................................................................................................. 25
روش اپي فانيومتر .............................................................................................................................................. 25
25 .....................................................................................................................................................BET آناليز
26 ........................................................................................................................... (CPC) محاسبه تراكم ذرات
26 .......................................................................................................................(FFF) جداسازي جريان ميداني
روش هاي مبتني بر بارالكتريكي ................................................................................................... 26
26 ............................................................................................................... (SMPS) اندازه گيري تحرك ذرات
27 ................................................................................................................... (DMA) آناليز حركت ديفرانسيل
آناليز پيوندي............................................................................................................... 27
روش هاي مبتني بر امواج الكترومغناطيسي .................................................................................... 27
27 ..........................................................................................................(FTIR, NiR) طيف سنجي مادون قرمز
طيف سنجي رامان ............................................................................................................................................. 28
29 ........................................................................................(ESCA) طيف سنجي الكتروني براي آناليز شيميايي
آناليز عنصري ............................................................................................................... 31
روش هاي مبتني بريون................................................................................................................. 31
31 ....................................................................................................................(GDS) طيف سنجي تخليه نوراني
32 ....................................................................................................................................(IBA) آناليز پرتويوني
35 ........................................................................................................................(FIB) روش پرتو يوني متمركز
36 ............................................................................................................(SIMS) طيف سنجي جرمي يون ثانويه
روش هاي كلاسيك.................................................................................................................... 37
آناليز كلاسيك عناصر...................................................................................................................................... 37
روش هاي مبتني بر الكترون.......................................................................................................... 38
38 .................................................................................................................. (AES) طيف سنجي الكترون اوژه
39 .................................................................................................. (EELS) طيف سنجي كاهش انرژي الكترون
39 ....................................................................................................... (EPMA) ميكرون آناليز پروب الكتروني
روش هاي جداسازي..................................................................................................... 40
روش هاي مبتني بر جذب سطحي................................................................................................. 40
40 ............................................................................................................................(GC) كروماتوگرافي گازي
42 ....................................................................................................(HPLC) كروماتوگرافي مايع با كارايي بالا




×
×
  • جدید...